Aýratyn

Maşynlar

Dokma Inkjet printer zawody

72 sany Ricoh G6 üçin iň soňky sanly dokma printeri

The Lastest Digital Textile Printer For 72 Pcs Of Ricoh G6 Print-heads

SIZIET ÖNÜM ÖNÜMLERINI getirmek üçin bizi saýlaň

IOT GOWY SATYLMAK ...

HAKYNDA

US

Kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 30 million ýuana bolup, başarnyk we syýasy bitewilik bilen ýokary hilli, ýokary derejeli ylmy we tehnologiki zehinleriň toparyny ýygnady. “Boyin Technology” topary R&D önümi we dizaýn, önümçilik dolandyryşy, marketing, korporatiw dolandyryş we ş.m. zehinler tarapyndan emele gelýär. Bu höwesli, başarnykly, öňdebaryjy we innowasiýa topary. Ylmy we tehnologiki teoriýany tejribe bilen birleşdiriň; dizaýny ygtybarly müşderi bilen üpjün etmek üçin müşderi zerurlygy bilen birleşdiriň.

ýakynda

HABARLAR

 • Sanly çap maşynynyň wilkasyny we setir arakesmesini nädip tapawutlandyrmaly?

   Sanly çaphana çap-sözbaşy sanly çap tehnologiýasynyň özeni, çap-çaplaryň durnuklylygy çap etmegiň hiline we önümçiligiň netijeliligine gönüden-göni täsir edýär. “Ricoh” çaphana enjamlary

 • Sanly çap etmegiň reňk tizligini nädip ýokarlandyrmaly?

  Köp müşderi adaty çap etmekden we boýamakdan häzirki zaman sanly çap etmek we boýamak ugruna geçenlerinde, sanly çap etmek bilen çap edilen nagyşlaryň reňkiniň çaltlygy gutulgysyzdyr.

 • Fabricshli matalara diňe bir sanly çaphana enjamyny satyn alyp bolarmy?

  Ilkinji gezek işleýän telekeçileriň köpüsi, sanly çaphana müşderileri bilen aragatnaşyk bu sorag hakda pikir eder, bu ýerde BYDI size jogap berer, çal matadan material çap etmekçi bolýarsyňyz

 • Çakylyk haty

  Gadyrly hyzmatdaşlar we pudak kärdeşleri, salam! Durmuş, mümkinçilikler we tizlik bilen doldurylan bu tomusda tolgunma doly we sizi innowasiýa we c ýygnagyna çagyrýarys.

 • Sanly çap ediş nagşy derrew matada nähili gulplandy?

  Boin gönüden-göni sanly çaphana tehnologiýasy, ýokary netijeliligi, daşky gurşawy goramak we çeýeligi sebäpli dokma pudagynda esasy täzelik boldy. Adaty pri bilen deňeşdirilende

Habaryňyzy goýuň